AMI Consultancy

1. Algemeen

1.1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de partij die de opdracht verleent;

AMI: AMI Beheer BV, AMI Consultancy BV of een aan haar gelieerde onderneming die deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard;

De Opdracht: iedere overeenkomst van AMI tot het leveren van diensten en/of goederen aan opdrachtgever, als bedoeld in artikel 7:400 BW en verder.

Offerte of Opdrachtbevestiging: de door AMI opgemaakte schriftelijke vastlegging van de door opdrachtgever en AMI gemaakte (feitelijke) afspraken betreffende de door AMI aan opdrachtgever te leveren diensten en/of goederen, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities. De geldigheid van een offerte is 30 dagen.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij diensten en/of goederen van welke aard dan ook worden geleverd door AMI, behoudens voor zover van de inhoud van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met AMI, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AMI en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Alle door de AMI uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. AMI is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn schriftelijk wordt bevestigd.

3.2. De offerte of opdrachtbevestiging is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij opdrachtgever er voor in staat dat voor de opzet van de opdracht essentiële informatie is verstrekt.

3.3. In de offerte of opdrachtbevestiging beschrijft de AMI zo goed mogelijk de opdracht en geeft daarbij de opdrachtgever inzicht in de te volgen werkwijze; zo nodig worden leveringscondities vermeld.

3.4. De prijzen in offertes en opdrachtbevestigingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.5. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden samen met de door opdrachtgever retour gezonden ondertekende offerte of opdrachtbevestiging.

3.6. Zolang de offerte of de opdrachtbevestiging niet getekend retour is ontvangen, behoudt AMI zich het recht voor de in de offerte of opdrachtbevestiging genoemde medewerkers elders in te zetten.

3.7. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is AMI daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AMI anders aangeeft.

3.8. Een samengestelde prijsopgave verplicht AMI niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.10. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is AMI gerechtigd om bij, of na het sluiten van de overeenkomst, zekerheid van de opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

3.11. De opdracht wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, niet in overwegende mate aangegaan met het oog op een bepaalde persoon die met of bij AMI zijn beroep uitoefent. Toepassing van artikel 7:404 BW is derhalve uitgesloten.

4. Uitvoering van de opdracht

4.1. Alle werkzaamheden die door AMI worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

4.2. AMI zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Gedurende de uitvoering zal met de opdrachtgever regelmatig overleg plaatsvinden over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

4.3. AMI bepaalt de wijze waarop en door welk personeel de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdracht-gever kenbaar gemaakte eisen of wensen zoveel mogelijk in acht.

4.4. Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal opdracht-gever steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meerdere andere personen met dezelfde kwalificaties na overleg met de opdrachtgever.

4.5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft AMI het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.6. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan AMI de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7. Indien AMI op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud en omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze extra werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan AMI worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van AMI. AMI is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

4.8. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien aanpassing van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloedt, zal AMI opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.9. Indien de wijzigingen of aanvullingen als genoemd in het vorige lid financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal AMI opdrachtgever hierover tijdens het genoemde overleg inlichten.

4.10. Resultaten van toepassing en gebruik van door AMI gebruikte studies, verstrekte adviezen en rapportages naar aanleiding van onderzoeken zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de beïnvloedingssfeer vallen. AMI kan derhalve geen garanties met betrekking tot de resultaten geven, tenzij door AMI een allesomvattende invloed kan worden uitgeoefend in de fase van toepassing van het advies/de dienst/het product, zoals blijkt uit de opdracht.

5. Medewerking door Opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AMI aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig aan AMI worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AMI zijn verstrekt, heeft AMI het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.2. Opdrachtgever en AMI zijn gehouden elkaar onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5.3. AMI is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat AMI is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AMI kenbaar behoorde te zijn.

5.4. Opdrachtgever voorziet AMI kosteloos van kantoorruimte en overige voorzieningen en faciliteiten die naar het oordeel van AMI noodzakelijk of nuttig zijn om de opdracht uit te voeren.

5.5. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de door opdrachtgever aan AMI ter beschikking gestelde kantoorruimte, voorzieningen en faciliteiten voldoen aan de in de Arbo-wet en aanverwante besluiten vastgelegde regelingen en normen.

5.6. Opdrachtgever zorgt voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden betrokken medewerkers van de opdrachtgever.

5.7. Opdrachtgever vrijwaart AMI voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5.8. Opdrachtgever legt aan AMI geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van opdracht en/of beroepsethiek.

6. Geheimhouding

6.1. Beide partijen zijn, behoudens wettelijk voorschrift, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

6.2. AMI zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

6.3. De geheimhoudingsplicht is ook geldig voor door de AMI eventueel ingeschakelde derden.

6.4. Zo lang hierdoor geen strijd ontstaat met het bepaalde in artikel 6.1 en 6.2 is AMI gerechtigd tot het in algemene bewoordingen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten, medewerkers en aandeelhouders van AMI welke slechts dienen ter indicatie van de kwaliteiten van AMI en de daarmee door Opdrachtgever opgedane ervaringen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.5. Voor alle coaching activiteiten handelen wij conform de ethische code van de NOBCO (http://www.nobco.nl/files/NOBCO-documenten/007-141103mhs_NOBCO_Ethische_Gedragscode_versie_november_2014.pdf).

7. Tarieven en kosten

7.1. In de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen van AMI zijn de bureaukosten en reis- en verblijfkosten niet inbegrepen. In de offertes neemt AMI een raming voor deze kosten op. De kosten van grote oplagen van notities, presentaties, rapporten, boeken en dergelijke (meer dan in de opdracht overeengekomen) worden afzonderlijke in rekening gebracht.

7.2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW. De kosten betreffende derden die AMI ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend, desgewenst na overlegging van nota’s.

7.3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, de overeengekomen lonen, prijzen, belastingen en/of andere heffingen een wijziging ondergaan, is AMI gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven middels een schriftelijke kennisgeving dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en AMI hiertoe andere afspraken hebben gemaakt.

8. Betaling

8.1. Onze diensten worden, tenzij anders overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere regeling is afgesproken, zendt AMI bij aanvang van de opdracht en vervolgens eenmaal per maand, een (voorschot)factuur. In geval van producten wordt bij of na levering een factuur verzonden.

8.2. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door AMI aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.3. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.4. Indien AMI 30 dagen na de vervaldatum nog geen betaling heeft ontvangen dan is de opdrachtgever een wettelijke rente verschuldigd. AMI zal de opdrachtgever ten minste eenmaal aanmanen te betalen. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering(en) te voldoen, kan/kunnen de vordering(en) uit handen gegeven worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

8.5. Indien de financiële situatie van opdrachtgever hiertoe aanleiding geeft of heeft gegeven, is AMI gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door AMI te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is AMI gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan AMI uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9. Reclames en geschillen

9.1. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en AMI worden beheerst door het Nederlands recht. Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil ontstaat tussen de opdrachtgever en AMI, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.

9.2. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. Indien het geschil niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

9.3. Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

10. Leveringstermijn

10.1. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtgever verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

10.2. AMI zal al het mogelijke doen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van AMI geeft overschrijding van de levertijd geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht dan wel vergoeding van enige door opdrachtgever geleden schade.

11. Aanpassing en beëindiging van opdrachten

11.1. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

11.2. Indien een van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

11.3. Opdrachtgever en AMI hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijke overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. In geval van voortijdige beëindiging zal, tenzij anders overeengekomen, een schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van een maand worden aangehouden. Tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen normaal worden vergoed.

11.4. Opdrachtgever noch AMI kan in dat geval enige aanspraak of enig recht van welke aard dan ook claimen. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee een geheel vormen. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn zonder opgaaf van redenen te beëindigen.

12. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

12.1. Indien AMI aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

12.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft AMI het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Indien AMI aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2. Indien AMI aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van AMI te verstrekken uitkering, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.3. AMI is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14. Vrijwaringen

14.1. De opdrachtgever vrijwaart AMI voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2. Indien opdrachtgever aan AMI informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

15. Intellectuele eigendom en auteursrechten

15.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt AMI zich de rechten en bevoegdheden voor die AMI toekomen op grond van de Auteurswet.

15.2. Alle door AMI verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van AMI worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

15.3. AMI behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.